Coit Tower

The famous “Coit Tower” on “Telegraph Hill” in beginning sunset. — Der berühmte “Coit Tower” auf dem “Telegraph Hill” zu Beginn des Sonnenuntergangs.